ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Felhasználási feltételek 

A mindenamilanybucsu.hu online reklám, hirdetési portál üzemeltetője az Optiszerszám Kft.

Üzemeltetői adatok:

Szolgáltató neve, székhelye/telephelye:

Optiszerszám Kft

6400 Kiskunhalas, Alkotmány u. 8.

Elérhetőségek:

Tel: +36 70 565 8874

email: optiszerszam@gmail.com

Nyilvántartásba vételt végző hivatalos szerv neve:

Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Cégbejegyzés kelte:

2015.05.06

Cégbejegyzés száma:

03-09-128652

Adószám:

25283305-2-03

Tárhelyszolgáltató:

EVOLUTIONET Kft.

7342 Mágocs Széchenyi u. 75

info@evolutionet.hu

NAIH Szám: folyamatban

Statisztikai számjel:

Szerződés nyelve: Magyar

Számlavezető bank: OTP Bank Zrt

Elszámolási számlaszám: 11732064-20067711-00000000

Képviselő: Ihász Anita ügyvezető

E-mail: info@mindenamilanybucsu.hu

Weboldal: www.mindenamilanybucsu.hu

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) az Üzemeltető  által üzemeltetett www.mindenamilanybucsu.hu internetes lapon (a továbbiakban Weboldal) elérhető szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének és a Weboldal használatának feltételeit tartalmazza. A Weboldal használata kizárólag a jelen Szabályzatnak megfelelően történhet.

Általános fogalmak

Felhasználó: Felhasználónak minősül a Weboldal látogatója

Partner: az Üzemeltetővel szerződéses jogviszonyban lévő cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet

Szolgáltatás: a Weboldalon a Partnerek termékeinek, szolgáltatásainak az Üzemeltető által meghatározott módon való megjelenítés, a Médiaajánlatban szereplő szolgáltatások

Felhasználói szolgáltatás: a Weboldal látogatói által igénybe vehető szolgáltatások (regisztráció, kívánságlista)

 

Általános  rendelkezések 

A Weboldal hirdetési helyet biztosít Partnerei részére termékeik és szolgáltatásaik hirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a www.mindenamilanybucsu.hu internetes oldalon. Amennyiben a Felhasználó és a Partner a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

 

SZERZŐDÉSES VISZONY AZ OPTISZERSZÁM KFT-vel

Az Üzemeltető a www.mindenamilanybucsu.hu oldalon a vele szerződésben lévő Partnerei részére részére közvetítői, hirdetői és reklám szolgáltatást végez. A közvetítő szolgáltatás azt jelenti, hogy a Partnerek által megadott és a Partnerek hozzájárulásával nyilvánosságra hozott adatokat elektronikus úton közvetíti a Felhasználók felé és létrehozza annak a technikai lehetőségét, hogy a Felhasználók közvetlenül a Partnerektől elektronikus úton vásárolják meg a termékeket, szolgáltatásokat.

A Optiszerszám Kft. fenntartja a jogot az általános szerződési feltételek módosítására. A módosított általános szerződési feltételeket a Optiszerszám Kft. a jelen szerződési feltételek közzétételével azonos módon közzéteszi. A Felhasználó és a Partner részéről a módosított általános szerződési feltételek elfogadottnak minősülnek, ha a Optiszerszám Kft. szolgáltatásait a közzétételt követően igénybe veszi.

A vásárlás a Felhasználók és a Partnerek között jön létre. A vásárlásra a távollévők között kötött szerződésekről rendelkező 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak. A Weboldalon szereplő Partnerek nyilatkozatuk alapján rendelkeznek a kereskedelmi tevékenység folytatásához jogszabály által előírt hatósági engedéllyel és egyéb jogszabályban meghatározott feltételekkel. A Weboldalon feltüntetett adatok valódiságáért kizárólag a Partnerek szavatolnak. A weboldalon feltüntetett adatok módosulása és/vagy megváltoztatása a Felhasználók felé a közzétételtől kezdődően irányadó.

A Weboldal működésével felmerülő technikai kérdésekben a Felhasználó a Weboldal üzemeltetőjéhez, a Optiszerszám Kft.-hez fordulhat.

A Felhasználói szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan felhasználói fiók létrehozása esetén a regisztrációval, a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával. 

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozása esetén, a regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, az annak részét képező Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. 

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozása esetén, a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon és célokra felhasználja. 

Az Üzemeltető jogosult a jelen Szabályzat módosítására. A Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a hirdetések közzétételének időtartamát. Az Üzemeltető a módosításról a Weboldal felhasználási feltételeket tartalmazó részén, valamint e-mail formájában tájékoztatja a Felhasználóit, Partnereit. A módosítás időpontját követően a Felhasználó és a Partner bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja a Szabályzat módosítását is. Az Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy a hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás azt indokolja. Amennyiben Hirdető a módosított Szabályzat vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni az Üzemeltető Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni, a Szabályzat rendelkezései szerint. 

 

A PARTNERI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 

A Partner felelős azért, hogy a Üzemeltetőnek a jelentkezési, ill. regisztrációs folyamat során teljes körűen és a valóságnak megfelelően biztosítsa az összes Üzemeltető által kért adatokat. Abban az esetben, ha ezek az adatok a szerződés időtartama alatt megváltoznak, a partner köteles erről a Üzemeltetőt minden alkalommal haladéktalanul tájékoztatni.

A Partneri szerződés elektronikus úton, a Partner által kitöltött Jelentkezési lap visszaküldésével jön létre (lép hatályba). Az Üzemeltető részéről nem áll fenn általános kötelezettség a Partneri szerződés megkötésére. 

Az Üzemeltető  jogosult arra, hogy a szolgáltatás igénybevételét csak a Üzemeltető üzleti profiljába illő weboldalak számára biztosítsa, és így adott esetben a jelentkezés elfogadását, aktiválását – akár hallgatólagos magatartással – elutasítsa. A Üzemeltető előbbiek mellett jogosult arra, hogy a tartalmilag az Üzemeltető jó hírnevét és üzleti gyakorlatát károsan befolyásoló tartalmú weboldalakkal ne lépjen Szerződésbe, illetve egyoldalúan, indoklás nélkül felmondja a velük megkötött Szerződést.

A Partner elismeri, hogy a Szolgáltatás igénybe vételére a Partner és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének megfelelően. A Felek közötti Szerződés írásbeli szerződésnek minősül.

Az Üzemeltető a Szerződéseket nem iktatja.

 

A Partneri szerződés tárgya 

A http://www.mindenamilanybucsu.hu URL alatt található szolgáltatás használata a partner által abban áll, hogy a Partner, Üzemeltető által meghatározott) termékkínálata integrálásra kerül a Weboldalra, az abból következő úgynevezett átkattintások elvárásával. Az átkattintások a meghirdetett termékek iránt érdeklődő vásárlók továbbirányításai a partner internetes kínálatára. Minden alkalommal létrejön egy átkattintás, amikor egy érdeklődő vásárló egy, a Weboldalon oldalon megjelenített termékre kattintva, a partner által üzemeltetett internetes weboldal linkjén keresztül annak ajánlati oldalára továbbirányításra kerül.

Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás abból áll, hogy reklámhelyet bocsát rendelkezésre úgy, hogy a partner termékkínálatát integrálja a Weboldalra azzal a céllal, hogy a partner számára ügyfeleket nyerjen. Az integrálás formája és mértéke, valamint a termékkínálat bemutatása, ideértve a termékek kategóriákba rendezését is, az Üzemeltetőnél megszokott módon történik. Az Üzemeltető a Weboldal keretében üzemeltetett szolgáltatás folyamatos továbbfejlesztése érdekében bármikor és a partner előzetes értesítése nélkül jogosult az ehhez szükséges változtatások elvégzésére. Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel valamely konkrét siker bekövetkezéséért, különösen nem egy minimális számú átkattintás létrejöttéért, vagy a keletkezett átkattintásokon keresztül egy a partnernél generált minimális forgalomért. 

A Partner a Médiaajánlatban szereplő szolgáltatások, és szolgáltatási csomagok igénybevételével elősegítheti termékeinek hatékonyabb értékesítését

 A partner adatszolgáltatása 

A Partner weboldalán szereplő adatok integrálódnak a Weboldalra, ezért a Partnereknek különösen kötelessége, hogy az adatváltozásokról (ár, készlet, stb) haladéktalanul értesítse az Üzemeltetőt. Az értesítés a változást követően legkéőbb 2 napon belül email formájában történik.

A partner nem kínálja termékeit, szolgáltatásait a magyar piacon az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott adatoknál kedvezőbb eladási feltételekkel. 

Az Üzemeltető nem köteles a partner által megadott adatok pontosságát, teljességét és következetességét ellenőrizni. Partner tudomásul veszi, hogy Üzemeltető a kapcsolatot (kizárólag üzleti levelezésre és telefonbeszélgetésre vonatkozóan) vele a Jelentkezési Lapon megadott elérhetőségeken tartja, amennyiben változás történne, azt 15 napon belül jelzi Üzemeltető felé írásban.

 Díjazás és elszámolás 

A Weboldal szolgáltatásainak használata díjfizetés ellenében történik, mely a partner által a Üzemeltetőnek teljesített fizetéssel jön létre. A díjazás módjára és összegére vonatkozóan irányadó a Médiaajánlat, és a csomag ajánlatok. A partnernek a díj felhasználására vagy visszafizetésére irányuló követelései az egyes befizetések értéknapjától számított 1 éves határidővel a naptári év végén elévülnek. 

 A teljesített befizetések feldolgozása és jóváírása szokásos üzleti feldolgozási időkkel történik.

Jogok átruházása és jogi garancia 

A partner minden olyan adat, logó, védjegy, fénykép, információ és dokumentum esetében, amit a Üzemeltetőnek a számára fennálló kötelezettségei teljesítéséhez, ill. a Partneri szerződés keretein belül átad, átruházza az Üzemeltetőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges jogokat is. Ez különösen magában foglalja a jogot, hogy ezeket az adatokat a Partneri szerződés céljai érdekében reprodukálja, tárolja, feldolgozza, más adatokkal kombinálja, terjessze (különösen az Interneten keresztül), és a nyilvánosság számára elérhetővé tegye. 

A Partner garantálja, hogy ezen adatok esetében harmadik fél nem rendelkezik olyan jogokkal, amelyek ellentétesek a szerződésszerű használattal, és hogy ezek az adatok nem sértenek törvényt. Ezen kötelezettség megsértése esetén a kereskedőnek a Üzemeltetőt minden okozott kár és harmadik fél által támasztott jogos követelés alól mentesítenie kell. A megtérítendő kár magában foglalja a jogi védelem vagy képviselet ésszerű költségeit is. 

Jogi vizsgálati kötelezettség a partnerszámára 

Az Üzemeltető a Partner számára a Weboldal szolgáltatásával ügyfélszerzés céljából egy hirdetési platformot bocsát rendelkezésre. Ennek keretében a Partner feladata annak vizsgálata, hogy az integráció fajtája és módja, illetve az általa rendelkezésre bocsátott adatok megjelenítése teljesítik-e a partner által betartandó törvényi előírásokat, vagy hogy léteznek-e neki felróható jogsértések, különösen a tisztességtelen verseny elleni törvény tekintetében. Ezen kötelezettség megsértése esetén a Partnernek az Üzemeltetőt minden okozott kár és harmadik fél által támasztott jogos követelés alól mentesítenie kell. A megtérítendő kár magában foglalja a jogi védelem vagy képviselet ésszerű költségeit is. 

Amennyiben a partner ilyen jogsértéseket lehetségesnek tart a Üzemeltetőnél, köteles aggályaira a Üzemeltető figyelmét haladéktalanul felhívni. 

Integráció felfüggesztése 

Az Üzemeltető alapos okból előzetes értesítés nélkül is jogosult, habár nem köteles, a partner termék és szolgáltatás kínálatának a Weboldalra történő integrációját ideiglenesen felfüggeszteni. Alapos oknak számítanak többek között az alábbiak: 

– az Üzemeltető az adott partnert illető súlyos vásárlói panaszokról szerez tudomást, 

– a Partner kínálatával kapcsolatos feltételezett jogsértések, különösen az Üzemeltetőhöz eljuttatott hivatalos, jogilag kötelező érvényű, a partner állítólagos jogsértései vagy egyéb jogi támadások miatti értesítések esetén, illetve abban az esetben, ha az Üzemeltető megalapozott véleménye szerint a partner kínálata nem tesz eleget a szerződéses és jogszabályi követelményeknek, 

– a Partner adattájékoztatási kötelezettségének elmulasztása esetén, különös tekintettel az ár és készlet változásokra.

Garancia és felelősség 

A technika mai állása szerint az Interneten keresztüli adatkommunikáció nem valósítható meg hibátlanul és/vagy folyamatosan garantálható módon. A Üzemeltető ezért nem felelős sem a http://www.mindenamilanybucsu.hu címen üzemelő weboldal folyamatos és zavartalan elérhetőségéért, sem pedig a partner kínálatának integrációjában bekövetkező technikai vagy elektronikus hibákért, illetve az átkattintások létrejöttéért, ha és amennyiben az Üzemeltetőnak nincs befolyása az adott el nem érhetőségre és hibára. 

Az Üzemeltető a jogszabályi rendelkezések értelmében felel a kötelezettségek szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegéséért, valamint az életet, testi épséget, egészséget érő sérülésekért, a Üzemeltető részéről elkövetett csalásért. 

A fontos szerződéses kötelezettségek enyhén gondatlan megsértésekor az Üzemeltető felelőssége a szerződéstípusra jellemző károkra korlátozódik. Fontos szerződéses kötelezettségnek számítanak azok a kötelezettségek, amelyek teljesítése előfeltétele a szerződés megfelelő végrehajtásának, és amelyek betartásában a partner rendszeresen megbízhat. Az e bekezdés szerinti követelések elévülési ideje 12 hónap. 

A jelentéktelen szerződéses kötelezettségek enyhén gondatlan megsértése esetén a felelősség kizárt. 

A jelen Általános feltételek módosításai és más rendelkezésekhez való viszonya 

Az Üzemeltető bármikor jogosult a jelen Általános Szerződési feltételek egyoldalú nyilatkozattal és a partner értesítésével történő módosítására. Amennyiben a partner kifogással él az Általános feltételek új változata ellen, ezzel egyben kijelenti a Partneri szerződés következő legkorábban lehetséges időpontban történő rendes felmondását is. Erre az Üzemeltető az értesítésében felhívja a partner figyelmét. A felmondás hatálybalépésének napjáig továbbra is a korábbi Általános feltételek érvényesek. 

A partner feltételei és az egyéb eltérő megállapodások csak akkor érvényesek, ha azokat a Üzemeltető kifejezetten elfogadta. Nem számít elfogadásnak sem a hallgatás, sem a szolgáltatás Üzemeltető által történő nyújtása, sem annak kiszámlázása. 

 Futamidő és felmondás 

A Partneri szerződés megkötése díjszabásban meghatározott időtartamra szól (jelenleg határozatlan), és mindkét fél részéről egyhetes határidővel az adott hét utolsó munkanapjáig (péntek 24 óráig) felmondható.  A felmondásnak e-mailben kell történnie. 

A fontos okból történő azonnali felmondáshoz való jog változatlan marad. Fontos oknak számítanak különösképpen a következők: 

– helytelen információ megadása a partnerregisztrációja/törzsadatainak megadása során, 

– a szolgáltatott adatok eltérése azoktól, amelyeket a partner a saját honlapján használ (pl. a Üzemeltetőnak átadottaktól eltérő árak). 

Záró rendelkezések 

Minden, a Partneri szerződés keretében – beleértve a jelen Általános Szerződési feltételeket is – leadandó nyilatkozatot írásban (e-mail elegendő) kell teljesíteni, hacsak az adott esetben nincs másként meghatározva, vagy törvény nem ír elő szigorúbb formátumot. 

Ha a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy hiányos, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

Minden kreatív anyag ezen a weboldalon a szerző (Optiszerszám Kft, Ihász Anita) kizárólagos tulajdonát képezi és a nemzetközi szerzői jogi törvények védik. A kreatívokat engedély nélkül nem lehet letölteni, másolni, reprodukálni, manipulálni vagy más módon (akár manipulációval) megjelentetni.

2020.július